W tym momencie jedynym logicznym krokiem, na jaki mogły zdecydować się organa nadzorujące S&L – Federal Home Loan Bank Board oraz będący jego jednostką pomocniczą odpowiedzialną za ubezpieczanie depozytów Federal Savings and Loans Insurance Fund (FSLIC) (obydwa obecnie zniesione), było zamknięcie niewypłacalnych S&L. Zamiast tego instytucje te stanęły na stanowisku administracyjnego zaniechania (regulatory forbearance), powstrzymując się od wykonywania swoich uprawnień nadzorczych do wykluczenia niewypłacalnych S&L z rynku. Aby uniknąć odpowiedzialności za zamykanie niesprawnych S&L. przyjęto niezgodne z przepisami zasady rachunkowości nadzorczej, w rzeczywistości znacznie obniżające wymogi kapitałowe (na przykład, pozwalając S&L na włączenie do swoich szacunków kapitałowych wysokiej wartości aktywów niematerialnych, nazywanych goodwill). Do przyjęcia opcji administracyjnego zaniechania Federal Home Loan Bank Board i FSLIC skłoniły trzy podstawowe czynniki. Po pierwsze, FSLIC nie dysponowała wystarczającymi środkami na rachunkach ubezpieczenia depozytów. aby zamknąć niewypłacalne S&L i pokryć ubezpieczone depozyty. Po drugie. celem, do jakiego Federal Home Loan Bank Board został powołany, było rozszerzanie działalności sektora S&L i osoby odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru były prawdopodobnie zbyt blisko związane z tymi, których działalność miałyby poddawać kontroli.