Biuro Rachunkowe – jak założyć i co zrobić

0
754
Rate this post

Żeby prowadzić biuro rachunkowe trzeba oczywiście otworzyć działalność gospodarczą, uzyskać numer REGON, załatwić formalności w urzędzie skarbowym i ZUS, a także otworzyć rachunek bankowy. Jendak jedną z najważniejszych rzeczy jest udokumentowanie odpowiednich kwalifikacji.
Warunki stawiane osobom, które usługowo prowadzą książki rachunkowe wynikają z ustawy o rachunkowości: szczegółowe kwestie normuje rozporządzenie MF z 20 sierpnia 1998 r. (Dz. U. nr 114, poz. 734 ze zm.).
Biuro rachunkowe można prowadzić samodzielnie lub w spółce cywilnej.
W celu uzyskania zezwoleń, które potrzebne są aby prowadzić biuro rachunkowe należy się zwrócić do Departamentu Rachunkowości w MF.
Konieczne jest złożenie wniosku z kopiami i wyciągami z:
– dowodu osobistego uwierzytelnione przez notariusza albo sekretariat w MF, jeśli kandydat składa papiery osobiście
– dokumentów potwierdzających doświadczenie
Ponadto należy dołączyć dokument tej treści:
“Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie byłem (byłam) prawomocnie skazany/a za przestępstwa: przeciwko mieniu, gospodarcze, fałszowania pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, naruszeniu tajemnicy państwowej lub służbowej, przeciwko dokumentom lub karne skarbowe”.
Na wniosku należy również przykleić znaczki opłaty skarbowej (do nabycia na miejscu).
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie muszą być potwierdzone przez notariusza.
Wymagania dotyczące stażu są spełnione, jeżeli zainteresowany był przez wymagany czas zatrudniony przy prowadzeniu ksiąg w znaczeniu wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości.
Brak tak rozumianej praktyki uniemożliwi uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Spełnienie wszystkich wymienionych warunków uprawnia do uzyskania wystawianego na urzędowym formularzu świadectwa kwalifikacyjnego.
Ważne, że nie zdaje się przy tym żadnego egzaminu.
Bez dodatkowych badań uznaje się, że kwalifikacje do usługowego prowadzenia książek rachunkowych mają:
– biegli rewidenci wpisani do stosownego rejestru
– podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych
Wszystkie dane są zapisywane w Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów.